Domov Novice Novice Zahteve KS v pogajanjih ob gradnji čistilne naprave

Zahteve KS v pogajanjih ob gradnji čistilne naprave

PDF natisni E-pošta

Številka: S-17/2013

Datum: 30. 11. 2013

 

Mestna občina Kranj

Slovenski trg 1

4000 Kranj

 

Zadeva: predlog KS Orehek Drulovka za ureditev medsebojnih razmerij med investitorjem MOK in krajani navedene KS

 

 

I. UVODNE UGOTOVITVE

 

V okviru KS Orehek Drulovka, ki kot lokalna skupnost zastopa interese krajanov te KS, je namen tega predloga zagotoviti pošteno in enakopravno obravnavo vseh krajanov, pri čemer so kot izhodišča za pripravo predloga upoštevane že dogovorjene rešitve med MOK, Komunalo Kranj in nekaterimi krajani KS, ki izhajajo iz podpisanega sporazuma, ki ga je sestavila notarka Marije Murnik, Koroška c. 21, Kranj z dne 23.9.2013 in dolgoletnimi nerešenimi problemi KS. Istočasno s tem predlogom želi KS kot legitimni predstavnik lokalne skupnosti zagotoviti celovito in enotno reševanje celotne problematike, ki je povezana z izgradnjo nove čistilne naprave in obnovo obstoječe. Pravno podlago izkazuje KS v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku RS, ki daje krajanom pravico do udeležbe v postopku v vseh tistih zadevah, v katerih se izkazuje interes krajanov po zakonitem varstvu njihovih pravic. Dejstvo je, da je v teku postopek pridobivanja okolje varstvenega dovoljenja in v nadaljevanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo nove čistilne naprave in obnove obstoječe. Krajani KS se zavedamo pomembnosti projekta, po drugi strani pa tudi dejstva, da gre pri novi čistilni napravi za čistilno napravo, ne samo današnje MOK, temveč vseh občin znotraj nekdanje občine Kranj. Umestitev čistilne naprave bo trajno vplivala na kvaliteto življenja vseh krajanov, po drugi strani pa tudi na vrednost njihovega premoženja, saj je čistilna naprava potencialni in dejanski onesnaževalec oz. nevarnost za zdravo življenje. To predstavlja celovito pravno podlago za obravnavo vseh krajanov znotraj meja KS in ne samo nekaterih, ki so se vključili v dosedanje postopke z vlaganjem vlog za priznanje stranke v postopku.

 

 

II. PREDLOG UREDITVE MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED MOK, KOMUNALNIM PODJETJEM IN KS

 

1.0 Vsem krajanom KS, pri čemer pod pojmom krajane KS obravnavamo vse tiste, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Orehek Drulovka s točnim evidentiranjem ulic, ki izhajajo iz registriranega in priznanega geografskega območja KS, se priznajo vsa upravičenja, ki jih je MOK in Komunalno podjetje zapisala in dogovorila v dogovoru, ki izhaja iz podpisanega sporazuma pri notarki Mariji Murnik z dne 23.9.2013 z dopolnitvijo 3. člena, stran 6, točka 28 , da bo na stroške Komunale Kranj in ob soglasju prebivalcev posamezne ulice v KS uredila podlago skupnih zbirnih zabojnikov in na zabojnike namestila ključavnice in točko 29., da bo vsem krajanom lastnikom nepremičnin, ki živijo v pasu, ki jih je pooblaščeni izvajalec v svoji skici označil z rumeno in rdečo piko upoštevala znesek odškodnine v višini 40 % mesečne obveznosti plačila rednih komunalnih storitev, vsem ostalim krajanom KS pa 20 % višine mesečne obveznosti plačila rednih komunalnih storitev, vse na način in pod pogoji, zapisanimi v tej točki.

2.0 Da bo MOK, kot investitor, zagotovil izvedbo supernadzora nad izgradnjo čistilne naprave v vseh njenih fazah, z imenovanjem pristojne strokovne inštitucije, ves čas do izdaje gradbenega dovoljenja.

3.0 Da bo v proračunu KS zagotovljena posebna postavka v skladu s predpisi, na kateri bo zagotovljeno ves čas delovanja čistilne naprave zbiranje finančnih sredstev za vzdrževanje čistilne naprave in sicer po sistemu integralne postavke, v naprej zagotovljenih finančnih sredstev.

4.0 Da bo skupaj s predstavniki investitorja, izvajalca, nadzora in supernadzora ter imenovanim predstavnikom KS imenovala odbor za spremljavo projekta ves čas do izdaje uporabnega dovoljenja, ki bo imel vse informacije in na katerega bodo lahko krajani KS naslavljali vprašanja ter pridobivali ustrezne informacije.

 

 

III. IZHODIŠČA KS V ZVEZI Z NEREŠENO PROBLEMATIKO KRAJANOV

 

 

- V krajevni skupnosti Orehek Drulovka bi bilo potrebno poskrbeti za obnovo šole in vrtca, ki sta energetsko potratna, istočasno pa zagotoviti pogoje za boljše delovanje sveta krajevne skupnosti, lahko na lokaciji v OŠ Orehek, še bolje pa v ŠP Zarica z nadgradnjo obstoječega objekta. Do šole je potrebno urediti boljši in varnejši dostop, predvsem za avtobuse ter obračališče za avtobuse in parkirišče;
- Zagotovilo, da se bo z gradnjo centralne čistilne naprave pretovor odpadkov dokončno umaknil iz lokacije Zarica;
- Potrebna je prometna študija na celotnem območju krajevne skupnosti in ponekod ozke ulice določiti kot enosmerne oz urediti promet tako, da ne bo težav;
- Na območju krajevne skupnosti bi bilo potrebno postaviti nadstrešnice na tistih avtobusnih postajališčih, ki so brez njih;
- Potrebno bi bilo opozoriti občino o vzpostavitvi evidence občinskih zemljišč in določitev funkcionalnih zemljišč okrog blokov v novem naselju Drulovke. Potrebno se je tudi odločiti kaj bo z zelenimi površinami v novem naselju Drulovka;
- Potrebno je ugotoviti prioriteto vzdrževanja in razvoja športnih objektov v krajevni skupnosti in urediti legalizacijo športnega parka Bober; gradnja dvorane na tem območju je verjetno nedosegljiva;
- Na področju delu ceste Pot za krajem od Zasavske ceste do kavarne Cukr je potrebna izgradnja kanalizacije oziroma ureditev obstoječega stanja;
- Ureditev poti in asfaltiranje poti v Špik ter ureditev javne razsvetljave na delu nad kanjonom Save;
- Rešitev spora zaradi ceste med strankama Kvas in Špendal na lokaciji Pot za krajem;
- Ureditev ob protihrupni ograji v Drolčevem naselju;
- odkup zemljišča in asfaltiranje v Drolčevem naselju;
- V strategijo razvoja krajevne skupnosti bi bilo potrebno vključiti tudi asfaltiranje parkirišča v Drulovki, nasproti picerije Karantanija;
- Ureditev zbirnih mest za zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov na tak način, da bi odpadke lahko oddajali zgolj stanovalci in ne kdorkoli;
- Ureditev izvoza iz Zariške ulice na povezovalno cesto skozi novo naselje Drulovke na način, ki bo omogočal varno vključevanje na povezovalno cesto (ogledalo);
- Umestitev prehoda za pešce v Drulovki pri hišnih številkah Drulovka 42 b oziroma 42 c, kjer zdaj stanovalci ne morejo varno prečkati cesto na poti v gozd;
- Postavitev košev za pasje iztrebke po celotni krajevni skupnosti;
- Podaljšanje varovalne ograje na cesti iz Drulovke proti zbirnemu centru v Zarici;
- Varovalna žičnata ograja nad kanjonom reke Save ob Grintovški ulici v dolžini cca 50 m;
- Ob meritvah hrupa, ki ga je opravilo podjetje Marbo d.o.o., Bled, marca 2012

  • Dnevno obdobje  med 6.00 in 18.00 uro, meritve so opravljali ob 15.00 uri;
  • Večerno obdobje med 18.00 in 22.00 uro, meritve so opravljali ob 20.00 uri;
  • Nočno obdobje med 22.00 in 6.00 uro, meritve so opravljali ob 22.00 uri,

pri hišnih številkah

  • Zasavska cesta 44
  • Zasavska cesta 44a in
  • Drulovka 1,

je bil hrup presežen pri hišah Zasavska cesta 44 in Zasavska cesta 44a v večerno nočnem času.

Hiše na Orehku, ki se nahajajo neposredno nad novim zbirnim centrom, kjer prihaja do povečanega motečega hrupa ob oddajanju odpadkov v kovinske zabojnike, zato prebivalci omenjenih hiš zahtevajo popravo napake, ki je bila storjena s strani Mestne občine Kranj in katero je priznal direktor občinske uprave, da so pri dajanju 40 % bonitet pri plačilu komunalnih položnic izpustili nekaj hiš na Zasavski cesti in da bo glede tega narejeni popravki.

 

IV. SKLEP

 

V KS stojimo na stališču, da smo dolžni zagotoviti enakopravno in pošteno obravnavo vseh krajanov, pri čemer smo v našem predlogu upoštevali vsa že dogovorjena izhodišča. Predlagamo, da nemudoma pristopimo k pripravi dokumenta – dogovora, ki bi moral biti sestavljen v notarskem zapisu, tako kot že sklenjeni dogovor. Zadevo ocenjujemo kot urgentno, ker so se že v okviru KS med posameznimi skupinami krajanov pojavile zahteve glede nadaljnjih postopkov, ki so jih je v glavnem sprožila upravičenja, ki so zagotovljena in priznana samo nekaterim krajanom. Z doseženim dogovorom bi lahko tvorno in korektno pristopili tudi k ureditvi razmerij s civilno iniciativo, ki jo vodi ga. Premk. Ker so vsa dejstva in predlogi razumni upravičeno pričakujemo, da bomo tak dogovor sklenili takoj v izogib eventualnim nadaljnjim zapletom. Opominjamo tudi na obljubo župana Moharja Bogataja, ki jo je dal na javnem zboru krajanov, da bo Občina Kranj zagotovila enakopravno obravnavo vseh krajanov in ne samo tistih, ki so udeleženi v posameznih postopkih.

 

S spoštovanjem!

 

 

Marjan Fajfar

Predsednik Sveta KS Orehek Drulovka