Domov Novice MO Kranj Sprejemanje pobud in predlogov za Občinski prostorski načrta MOK

Sprejemanje pobud in predlogov za Občinski prostorski načrta MOK

PDF natisni E-pošta

Mestna občina Kranj na podlagi 6. in 1. odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15– ZUUJFO) ter 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)

 

obvešča


občane in vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času


od 01. oktobra do 31.oktobra 2015


sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (Odlok o strateškem načrtu – SPN in Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu – IPN) (Uradni list RS, št. 74/2014); (v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve OPN).

 

I.

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve namenske rabe v OPN morajo biti ustrezno prikazane in utemeljene in sicer:

- načrt parcele z natančno označenim območjem (parcel oz. dela parcel) na katerega se pobuda za spremembo namenske rabe nanaša;

- obrazložitev in utemeljitev pobude (namen, vrsta objekta, velikost objekta, eventualno idejni projekt, …).

Za večje pobude (površine nad 3000 m2) morajo pobudniki predložiti tudi programsko zasnovo (PZ).

Pobudam, ki so namenjene gradnji kmetijskih objektov morajo biti priloženi še mnenje Kmetijsko svetovalne službe, prikaz zemljišč kmetije v lasti in najemu ter lokacija obstoječe kmetije.

Pobudam, ki se nanašajo na že obstoječ objekt, mora biti predložena še kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma dokazilo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967.

Pobude, ki se nanašajo le na spremembo določil odloka, je potrebno ustrezno utemeljiti.

 

Informacije, v zvezi s pripravo pobude, je možno dobiti v prostorih Mestne občine Kranj v informacijski pisarni v Avli (vhod s parkirišča Brioni) vsako sredo od 9:00 do 17:00 v času sprejemanja pobud in predlogov (v mesecu oktobru).

 

II.

V spremembah in dopolnitvah OPN bodo upoštevane le pobude in predlogi, ki bodo ustrezno prikazani in utemeljeni ter izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja in konceptom načrtovanja poselitve občine, ustreznosti z vidika urbanističnih meril, varstvenih omejitev in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

 

III.

Občina se bo do pobud in predlogov, oddanih v razpisanem roku, opredelila in tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz II. točke tega obvestila, uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN.

Pobude, ki bodo na občino prispele po 31. oktobru 2015, ne bodo vključene v tokratni postopek sprememb in dopolnitev OPN.

 

IV.

Pobude in predloge z ustreznimi prilogami posredujte ali po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ali jih oddajte v vložišču oz. informacijski pisarni na sedežu občine, lahko pa jih posredujete preko e-pošte na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. s pripisom »Pobuda za spremembo in dopolnitev OPN«.

 

Do poziva lahko dostopate tudi na tej povezavi: http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,kranj_moje_mesto/aktualno/novice&showNews=NEWSDPIGTO929201582743&cPage=1

 


Dokument: doc240915-24092015150217jz.pdf